Bezpłatne Warsztaty Webinaria formularz

 

Zapisy na Webinaria

 

Oświadczam, że mam ukończone 18 lat.
I hereby confirm that I am over 18 years of age.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

I hereby authorise Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p.II, 00-519 Warszawa to process my personal data for marketing purposes, which include transfering information via telephone or mail, under the Personal Data Protection Act of 29th August 1997 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 101, item 926, as amended with further amendments). This authorisation includes any future processing of my personal data, provided that the purpose of the processing remains unchanged. I hereby confirm that I have been informed about the right to access my personal data and to modify them, as well as to withdraw the authorisation at any moment.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warszawa zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

I agree to receive marketing content via electronic means from Lingua Nova Sp. z o.o., ul. Wspólna 41, p. II, 00-519 Warszawa, under the E-Services Act of 18th July 2002 (uniform text: Journal of Laws of the Republic of Poland 2002 No 144, item 1204, as amended).

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, poprzez kontakt:
1. telefoniczny 22 584 10 27
2. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej szkolenia@linguanova.com.pl

The transfer of the personal data by the User is voluntary. The User has the right to be informed about the content of the processed data at any moment, and to modify and withdraw them, provided that it is in accordance with the applicable law regulations. The User may do so by contacting us:
1. via telephone- 22 584 10 27
2. via e-mail – szkolenia@linguanova.com.pl