POZIOM B1 – EGZAMIN 5 MODUŁÓW

Egzaminy składają się z 5 modułów:

  • Rozumienie ze słuchu
  • Rozumienie tekstów pisanych
  • Poprawność gramatyczna
  • Pisanie
  • Mówienie

Po zakończeniu testu pojawi się wynik z uzyskanych punktów z egzaminu.

Część Pisanie zostanie oceniona w późniejszym czasie.

Część Mówienie – zostanie wskazany termin przez Nauczyciela.

 

Warunkiem zdania egzaminu dla osób dorosłych jest uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej egzaminu oraz ustnej egzaminu.