JESTEŚMY AKREDYTOWANYM OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM PTE GENERAL

Egzamin PTE General – organizujemy kursy przygotowujące do egzaminów oraz egzaminy PTE General pod patronatem PEARSON.

Egzaminy i kursy przygotowujące do egzaminów przeprowadzamy w naszej szkole mieszczącej się w centrum Warszawy. Możliwe jest też przeprowadzenie egzaminu w wyznaczonym przez Państwa miejscu, na terenie całej Polski.

Kursy przygotowujące

Kursy przygotowujące do egzaminów organizujemy na Państwa życzenie w dowolnym miejscu i czasie. Do Państwa dyspozycji są również sale szkoleniowe w siedzibie Lingua Nova w centrum Warszawy.

Cennik PTE General

EGZAMIN PTE GENERAL

O EGZAMINIE PTE GENERAL

skierowany jest do osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym (English for Speakers of Other Languages – ESOL),
kładzie nacisk na komunikację w sytuacjach „z życia wziętych”,
sprawdza 4 umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie,
weryfikuje znajomość gramatyki w trakcie oceny pozostałych umiejętności językowych,
bazuje na dostępnych na rynku materiałach dydaktycznych,

UZNAWALNOŚĆ PTE GENERAL

zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego w przedszkolu lub szkole podstawowej (klasy I-III , poziom B2),
dlatego jest honorowany na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw. Jest to świadectwo ,potwierdzające opanowanie języka na określonym poziomie,
stanowi podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego,

FORMAT EGZAMINU

PTE składa się z części pisemnej oraz ustnej. Pierwszą część egzaminu PTE stanowi egzamin pisemny sprawdzający rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego oraz umiejętność pisania. Drugą część stanowi egzamin ustny sprawdzający umiejętność poprawnej komunikacji się w języku obcym.

TERMINY EGZAMINÓW

Sesje egzaminacyjne PTE General odbywają się 5 razy w roku, w miesiącach: maj, czerwiec, październik, listopad, grudzień.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Zgłoszenie powinno nastąpić na 40 dni kalendarzowych przed planowanym terminem egzaminu. W przypadku zamówienia egzaminu w terminie krótszym niż 40 dni stosowana jest dodatkowa opłata za każdy zamówiony arkusz egzaminacyjny. Koszt to 50 zł/os. – jest to tzw. tryb przyspieszony.

PŁATNOŚĆ

Płatności za egzamin należy dokonać z góry, na 40 dni przed przystąpieniem do egzaminu, na rachunek bankowy: 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

WYNIK EGZAMINU

Wynik egzaminu znany jest po około 8 tygodniach. Certyfikat jest bezterminowy – nie ma terminu ważności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dlatego w sytuacji rezygnacji z egzaminu, wymagamy urzędowego udokumentowania przyczyny nieobecności, np. zwolnienie lekarskie. Jeśli rezygnacja nastąpi po ostatecznym terminie, wówczas pobieramy jedynie opłatę za zgłoszenie egzaminu. Koszt opłaty to 50 zł/os. Jest ona pobierana także za nieprzystąpienie do egzaminu. W razie braku informacji o niemożności przystąpienia do egzaminu pieniądze nie są zwracane. Egzaminy PTE General zostały opracowane zgodnie z założeniami Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.