INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie  art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), dalej RODO, informuję, że:

Kto jest administratorem moich danych i z kim mogę się kontaktować?
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”). Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mail: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova.
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z wyznaczonym w Lingua Nova specjalistą ds. ochrony danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z zawartej umowy oraz w zakresie w jakim są niezbędne do wykonania tej umowy, w tym również w celu wykonania ciążących na niej obowiązków publicznoprawnych, na podstawie przepisów podatkowych, księgowych oraz o ubezpieczeniach społecznych na podstawie art. 6 ust. 1lit a, b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. a i b RODO.
i/lub
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych (oferty współpracy w zakresie prowadzenia zajęć językowych i usług towarzyszących, świadczenia usług tłumaczeń pisemnych i ustnych oraz usług towarzyszących), jak również zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
5. Przetwarzanie przez Lingua Nova danych osobowych, o których mowa powyżej nie odbywa się w sposób w pełni zautomatyzowany, tzn. w każdym przypadku zapewniony jest udział człowieka w tego rodzaju operacjach.

Przez jaki okres dane osobowe mogą być przechowywane?
6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:
– w związku z wykonaniem umowy – przez okres jej trwania
– w związku z marketingiem bezpośrednim – do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody
– w związku z realizacją obowiązków prawnych – do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami (np. dokumenty księgowe, w tym zawarte w nich dane, wymagają przechowywania przez okres 5 lat)

Komu dane osobowe mogą być przekazywane?
7. W związku z wykonaniem umowy odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy
Administratora Pani/Pana danych osobowych, zewnętrzne biuro księgowe obsługujące
Administratora, jak również Klienci Lingua Nova na rzecz których wykonuje Pani/Pan obowiązki wynikające z umowy, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji niniejszej umowy.
8. W związku z marketingiem bezpośrednim odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Administratora Pani/Pana danych osobowych, którzy zobowiązani są do zachowania tajemnicy oraz przetwarzania danych osobowych wyłącznie za zgodą Administratora oraz zgodnie z wytycznymi rozporządzenia RODO.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie danych osobowych w związku z zawartą umową jest niezbędne dla celów jej realizacji.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl
11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.