Zezwolenie na pobyt czasowy, a kurs językowy

22 czerwca 2021
Zezwolenie na pobyt czasowy
5/5 - (26 votes)

Często nasi obcojęzyczni słuchacze pytają nas, czy po ukończonym kursie językowym lub w trakcie jego trwania dostaną zaświadczenie o uczęszczaniu na taki kurs lub zaświadczenie o ukończeniu takiego kursu. Oczywiście po zapisaniu się na konkretny kurs wydajemy stosowne oświadczenia.

Zapisz się na kurs już teraz 22-584-10-10 polski@linguanova.com.pl

Czy na tej podstawie osoby mogą dostać zezwolenie na pobyt czasowy  lub zalegalizować swój pobyt? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście ten artykuł nie stanowi źródła prawa. Lingua Nova  dołożyła należytej staranności, aby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Najlepiej skontaktować się w tym wypadku z odpowiednim organem.

Może to być Straż Graniczna lub Urząd Do Spraw Cudzoziemców

Pobyt czasowy a podjęcie nauki

Jeśli cudzoziemiec chce uczyć się na terytorium Polski, to może otrzymać pozwolenie na pobyt czasowy na czas nauki, czyli okres powyżej 3 miesięcy, nie dłuższy niż 12 miesięcy. Uwaga! – po tym czasie można ubiegać się o następne zezwolenia. Zezwolenie może zostać udzielone nie tylko na stacjonarne studia wyższe (magisterskie lub doktoranckie) lub stacjonarne kursy językowe, ale także na naukę online.

Zezwolenie na pobyt czasowy reguluje ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcachart. 114 i 126 Ustawy – wraz z aktami wykonawczymi.

Składanie wniosku na pobyt czasowy

Wniosek należy złożyć do odpowiedniego Wojewody, zgodnie z miejscem pobytu, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP.

Należy uiścić opłatę skarbową w kwocie 340,- PLN oraz opłatę za kartę pobytu w wysokości 50,- PLN. Opłata za kartę pobytu może zostać zredukowana do 25,- PLN, jeżeli celem pobytu jest nauka w szkole średniej lub wyższej.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • cztery aktualne fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm;
 • kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu);
 • dokument potwierdzający podjęcie lub kontynuowanie nauki np.: zaświadczenie o kursie językowym wystawione przez Szkołę Językową, zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów;
 • dowód uiszczenia opłaty za kurs lub studia;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do kraju pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa; trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd (np. czeki podróżne, zaświadczenia o wysokości limitu kart kredytowych, informacje o przyznanych stypendiach, itp.);
 • dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym);
 • świadectwo pracy od ostatniego pracodawcy (w przypadku, gdy cudzoziemiec wykonywał wcześniej pracę u innego pracodawcy).

Po złożeniu wniosku

Jeżeli nie ma braków formalnych lub braki formalne uzupełniono w terminie, Wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla. Stempel potwierdza złożenie wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku. Pobyt traci ważność w dniu, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.

Wydanie decyzji następuje nie wcześniej, niż po upływie 1 miesiąca od dnia wszczęcia postępowania. Wydawana jest wtedy karta pobytu.

Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna. Dotyczy to także  decyzji o umorzeniu postępowania w ww. sprawie lub decyzji w sprawie cofnięcia posiadanego przez niego zezwolenia.

Natomiast w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia od dnia, w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona. Nie ma to zastosowania, kiedy obcokrajowiec uprawniony jest do pobytu na terytorium Polski na innej podstawie.

Przykładowe testy z egzaminów  do nauki języka polskiego

Materiały do nauki języka polskiego dla dorosłych tutaj

Materiały do nauki języka polskiego dla dzieci tutaj

W razie pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami:

   

   

   

   


  Szukaj

  Najnowsze

  Archiwum