Certyfikat z języka polskiego

Certyfikat języka polskiego w Lingua Nova – Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

———————————————————————————————————-

UWAGA!

Informujemy, że szkoła Lingua Nova nie organizuje egzaminu certyfikowanego z języka polskiego jako obcego w sesji październikowej. Kursy przygotowujące do egzaminu odbywają się bez zmian – serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

———————————————————————————————————-

Certyfikat z języka polskiego:

 • jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego
 • określa posiadane kompetencje językowe
 • zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa:

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Terminy egzaminów:

17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

Informujemy, że w tym roku nie organizujemy sesji egzaminacyjnej
język polski dla obcokrajowców w październiku 2020 r.  Kursy
przygotowawcze do egzaminu oraz kursy języka polskiego organizujemy bez
zmian!.  Zapraszamy!!!

Do egzaminu  język polski certyfikat państwowy  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Uwaga! Osoby zdające egzamin muszą mieć ze sobą ważny paszport! Formularz rejestracyjny należy wypełnić zgodnie z danymi z paszportu.

Kurs przygotowawczy do egzaminu – certyfikat z języka polskiego

Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

  Zajęcia Grupowe

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  sobota
  (10 spotkań)
  9.30-12.00 (3x45 min.) Wspólna 41 lub inna lokalizacja Grupa 4-8 osób - 599 PLN
  ZAREZERWUJ
  poniedziałek – piątek
  (10 spotkań)
  9.30-12.00 (3x45 min.) Wspólna 41 lub inna lokalizacja Grupa 4-8 osób - 599 PLN
  ZAREZERWUJ
  pon./środa
  wt./czw.
  (15 spotkań)
  18.30-20.00
  (2x90 min./tyg.)
  Wspólna 41 lub inna lokalizacja Grupa 4-8 osób - 599 PLN
  ZAREZERWUJ
  Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1

  (piątki w godz.: 17.00-20.30) (4 x 45 min.) Start: 24.04.2020 r.
  (6 spotkań)
  ul. Wspólna 41 Grupa 4-9 osób - 649 PLN
  ZAREZERWUJ B1 ZAREZERWUJ B2
  Kurs przygotowujący do rozmowy z konsulem w celu otrzymania Karty Polaka
  (16 spotkań)
  niedziela w godz. 10.30 – 12.00
  (90 min.)
  lub środa w godz. 18.30 – 20.00
  (90 min.)
  Wspólna 41 duże grupy - 395 PLN
  ZAREZERWUJ niedziela ZAREZERWUJ środa


  Zajęcia Indywidualne

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
  Indywidualny kurs
  (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
  pakiet 30 godzin Wspólna 41 lub inna lokalizacja 2398 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
  ZAREZERWUJ
  Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy dni tygodnia i godziny do ustalenia indywidualnie Wspólna 41 3744 PLN
  ZAREZERWUJ B1 ZAREZERWUJ B2

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

  Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

  Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

  Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

  - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

  - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

  - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  << mniej

  Opłata za egzamin certyfikat z języka polskiego:

  150 EURO poziom B1 lub B2 – w grupie dorosłych

  180 EURO poziom C1 – w grupie dorosłych

  20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

  Cena egzaminu w marcu:

  Poziom B1 – 723, 94 zł (638,77 zł + 85,17 zł) w-g kursu euro – 4,2585 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2019 r.

  Wpłaty za egzamin i certyfikat należy dokonać jednym przelewem w złotych polskich; kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z ostatniego dnia miesiąca. W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Nowak, B1, egzamin i certyfikat.

  Opłatę należy wnieść  wraz z wysłaniem zgłoszenia, maks. do 48 godzin od wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego.

  http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

  Wpłaty prosimy kierować na konto: Lingua Nova 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

  Lingua Nova Sp. z o.o.
  ul. Wspólna 41
  00-519 Warszawa

  UWAGA:

  Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu przez zdającego opłata nie będzie zwrócona ze względu na koszty operacyjne.

  Struktura egzaminu na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

  Część pisemna (4 moduły)

  • Rozumienie ze słuchu;
  • Rozumienie tekstów pisanych;
  • Poprawność gramatyczna;
  • Pisanie.

  Część ustna (1 moduł)

  • Mówienie.

  ODBIÓR CERTYFIKATÓW

  Zapraszamy osoby, które zdawały egzamin w styczniu 2020 r. oraz w listopadzie 2019 r. po odbiór certyfikatów. Zainteresowane osoby proszone są o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

  INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ODEBRAĆ CERTYFIKAT

  Certyfikaty dostępne są zazwyczaj po około 6-10 tygodniach od ogłoszenia wyników egzaminów, ale dokładna data ich wystawienia nie zależy od Lingua Nova Sp. z o.o., lecz zależy od decyzji sekretariatu PKds.PZJPjO. Odbiór certyfikatów odbywa się w sekretariacie Lingua Nova Sp. z o.o. (ul. Wspólna 41, piętro II, 00-519 Warszawa). Dokumenty odbierane są osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez zdającego (w tym przypadku należy złożyć pełnomocnictwo oraz również okazać dokumenty potwierdzające tożsamość). Certyfikaty wydawane są wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

  Od momentu otrzymania informacji mailowej, że istnieje możliwość odbioru certyfikatów, po odbiór zgłaszamy się tylko w wyznaczonych dniach: poniedziałek w godz.: 12.00-16.00 i czwartek w godz.: 12.00-16.00. Certyfikaty odbieramy w sekretariacie Lingua Nova Sp. z o.o.

  —————————————————————————————–

  Przepisy prawne

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

  art. 12. 2. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

  1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza tożsamość osób zamierzających przystąpić do egzaminu oraz informuje te osoby o:
   1. planowanym przebiegu egzaminu;
   2. obowiązku zgłoszenia przez zdającego braków stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym;
   3. konsekwencjach naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 oraz w § 13 pkt 1;
   4. konsekwencjach zakłócania przebiegu egzaminu.

  art. 13. W trakcie egzaminu:

  1) zdający nie mogą komunikować się ze sobą;

  2) członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

  art. 16. 1. Po upływie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu:

  1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie tego modułu;

  2) członkowie komisji egzaminacyjnej odbierają od zdających prace egzaminacyjne;

  3) przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza co najmniej dziesięciominutową przerwę oraz informuje zdających o godzinie rozpoczęcia kolejnego modułu części pisemnej egzaminu;

  4) zdający opuszczają pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.

  1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić zdającemu na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, w czasie trwania danego modułu części pisemnej egzaminu, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
  2. Zdający, który zakończył rozwiązywanie zadań przed upływem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu, oddaje jednemu z członków komisji egzaminacyjnej pracę egzaminacyjną i opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.
  3. Zdający może zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej rezygnację z udziału w egzaminie. Informację o rezygnacji zamieszcza się na arkuszu egzaminacyjnym, który dołącza się do dokumentacji egzaminu.

  art. 18. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać lub zawiesić egzamin w przypadku:

  1) zakłócenia przebiegu egzaminu przez członka komisji egzaminacyjnej,

  2) wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia – jeżeli może mieć ono wpływ na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

  1. W przypadku zawieszenia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zdecydować o kontynuowaniu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.

  art. 19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku:

  1) wniesienia przez zdającego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji;

  2) komunikowania się zdającego z innymi zdającymi;

  3) zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu.

  KONTAKT
  Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 5841010, e-mail: kursy@linguanova.com.pl