Certyfikat z języka polskiego

Certyfikat języka polskiego w Lingua Nova – Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

———————————————————————————————————-

Certyfikat z języka polskiego:

 • jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego
 • określa posiadane kompetencje językowe
 • zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa:

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

Terminy najbliższych egzaminów 2021:

27- 28  marzec 

19-20 czerwiec

20-21 listopad

Zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze aby zwiększyć szansę zdania egzaminu

Zapisy na egzamin marzec – na listę rezerwową w przypadku zwiększenia liczby miejsc:

  Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia


  Zapis zgodny ze wskazanym dokumentem tożsamości.
  Ewentualne błędy spowodują niewłaściwe wystawienie certyfikatu


  Zapis zgodny ze wskazanym dokumentem tożsamości.
  Prosimy o poprawność zamieszczenia danych.

  Dane osobowe


  KobietaMężczyzna


  Dowód osobistyPaszport

  Dane kontaktowe

  Adres do korespondencji

  Dane egzaminu


  B1


  TakNie

  Kurs przygotowawczy do egzaminu – certyfikat z języka polskiego

  Nauka języka polskiego dla obcokrajowców

   Zajęcia Grupowe

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
   Kurs przygotowujący do egzaminu - certyfikat B1
   30 godzin (45 min) - 15 spotkań

   wtorki, czwartki w godz.:
   17.30 - 19.00 - 2 x 90 min.

   START: 09.02.2021 r.

   ul. Wspólna 41 Grupa 4-7 osób - 599 PLN
   ZAREZERWUJ
   Kurs przygotowujący do egzaminu – certyfikat B1
   30 godzin( 45min) – 10 spotkań
   poniedziałki, środy w godz.: 17:45 – 20:00 – 2 x 135 min.

   START: 15.02.2021

   Intensywny
   kurs online
   Grupa 4-7 osób - 599 PLN
   ZAREZERWUJ


   Zajęcia Indywidualne

   Nauka języka polskiego dla obcokrajowców Godziny zajęć Miejsce zajęć Cena
   Indywidualny kurs
   (16 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 16 godzin Wspólna 41 lub online 1264 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   ZAREZERWUJ
   Indywidualny kurs
   (30 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 30 godzin Wspólna 41 lub online 2250 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   ZAREZERWUJ
   Indywidualny kurs
   (60 godz. lekcyjnych po 45 min.)
   pakiet 60 godzin Wspólna 41 lub online 4440 PLN (możesz także zorganizować swoją grupę)
   ZAREZERWUJ
   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (30 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 lub online 2250 PLN
   ZAREZERWUJ B1
   Indywidualne zajęcia przygotowujące do egzaminu – certyfikat państwowy (60 godz. lekcyjnych po 45 min.) Wspólna 41 lub online 4440 PLN
   ZAREZERWUJ B1
   Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

   Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

   Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

   Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

   - w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

   - w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

   - w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

   Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

   Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

   << mniej

   Opłata za egzamin certyfikat z języka polskiego:

   150 EURO poziom B1 lub B2 – w grupie dorosłych

   180 EURO poziom C1 – w grupie dorosłych

   20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

   Cena egzaminu w marcu:

   Poziom B1/B2 – (692 zł + 92 zł za certyfikat) = Razem 784 PLN w-g kursu euro – 4,61 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2020 r.

   Wpłaty za egzamin i certyfikat należy dokonać jednym przelewem w złotych polskich; kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z ostatniego dnia miesiąca. W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Nowak, B1, egzamin i certyfikat.

   Opłatę należy wnieść  wraz z wysłaniem zgłoszenia, maks. do 48 godzin od wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego.

   Tabela średnich kursów z miesiąca poprzedzającego znajduje się poniżej:

   http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

   Wpłaty prosimy kierować na konto: Lingua Nova 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

   Lingua Nova Sp. z o.o.
   ul. Wspólna 41
   00-519 Warszawa

   tel 225841010

   Zapraszamy na nasze kursy przygotowawcze aby zwiększyć szansę 

   UWAGA:

   Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu przez zdającego opłata nie będzie zwrócona ze względu na koszty operacyjne.

   Zapisy na egzamin marzec 2021 zostały zamknięte

   Struktura egzaminu na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

   Część pisemna (4 moduły)

   • Rozumienie ze słuchu;
   • Rozumienie tekstów pisanych;
   • Poprawność gramatyczna;
   • Pisanie.

   Część ustna (1 moduł)

   • Mówienie.

   ODBIÓR CERTYFIKATÓW

   Zapraszamy osoby, które zdawały egzamin  po odbiór certyfikatów po uprzedniej informacji telefonicznej z naszej strony.

   INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE CHCĄ ODEBRAĆ CERTYFIKAT

   Certyfikaty dostępne są zazwyczaj po około 6-10 tygodniach od ogłoszenia wyników egzaminów, ale dokładna data ich wystawienia nie zależy od Lingua Nova Sp. z o.o., lecz zależy od decyzji sekretariatu PKds.PZJPjO. Odbiór certyfikatów odbywa się w sekretariacie Lingua Nova Sp. z o.o. (ul. Wspólna 41, piętro II, 00-519 Warszawa). Dokumenty odbierane są osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez zdającego (w tym przypadku należy złożyć pełnomocnictwo oraz również okazać dokumenty potwierdzające tożsamość). Certyfikaty wydawane są wyłącznie za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

   Od momentu otrzymania informacji mailowej, że istnieje możliwość odbioru certyfikatów, po odbiór zgłaszamy się od poniedziałku do piątku w godz.: 08.00-16.00

   Uwaga: Nie wysyłamy certyfikatów mailem ani pocztą!

   —————————————————————————————–

   Przepisy prawne

   Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

   art. 12. 2. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

   1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza tożsamość osób zamierzających przystąpić do egzaminu oraz informuje te osoby o:
    1. planowanym przebiegu egzaminu;
    2. obowiązku zgłoszenia przez zdającego braków stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym;
    3. konsekwencjach naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 oraz w § 13 pkt 1;
    4. konsekwencjach zakłócania przebiegu egzaminu.

   art. 13. W trakcie egzaminu:

   1) zdający nie mogą komunikować się ze sobą;

   2) członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

   art. 16. 1. Po upływie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu:

   1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie tego modułu;

   2) członkowie komisji egzaminacyjnej odbierają od zdających prace egzaminacyjne;

   3) przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza co najmniej dziesięciominutową przerwę oraz informuje zdających o godzinie rozpoczęcia kolejnego modułu części pisemnej egzaminu;

   4) zdający opuszczają pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.

   1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić zdającemu na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, w czasie trwania danego modułu części pisemnej egzaminu, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
   2. Zdający, który zakończył rozwiązywanie zadań przed upływem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu, oddaje jednemu z członków komisji egzaminacyjnej pracę egzaminacyjną i opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.
   3. Zdający może zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej rezygnację z udziału w egzaminie. Informację o rezygnacji zamieszcza się na arkuszu egzaminacyjnym, który dołącza się do dokumentacji egzaminu.

   art. 18. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać lub zawiesić egzamin w przypadku:

   1) zakłócenia przebiegu egzaminu przez członka komisji egzaminacyjnej,

   2) wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia – jeżeli może mieć ono wpływ na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

   1. W przypadku zawieszenia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zdecydować o kontynuowaniu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.

   art. 19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku:

   1) wniesienia przez zdającego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji;

   2) komunikowania się zdającego z innymi zdającymi;

   3) zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu.

   KONTAKT
   Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 5841010, e-mail: kursy@linguanova.com.pl