Certyfikat z języka polskiego

Certyfikat języka polskiego w Lingua Nova – Jako jeden z nielicznych ośrodków  w Polsce posiadamy uprawnienia do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości.

———————————————————————————————————-

UWAGA Informujemy, że zakończyliśmy rejestrację na egzamin 25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

———————————————————————————————————-

Certyfikat z języka polskiego:

 • jest jedynym państwowym dokumentem poświadczającym znajomość języka polskiego

 • określa posiadane kompetencje językowe

 • zwalnia osoby planujące dalszą naukę w Polsce z językowych kursów przygotowawczych przed rozpoczęciem studiów.

Szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania egzaminów oraz wydawania certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania określa:

– Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego (Dziennik Ustaw 2016 poz. 405 tom 1).

23-24 listopada 2019 r.: poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Rejestracja zakończona – brak miejsc.
25-26 stycznia 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych. Rejestracja zakończona – brak miejsc.
7-8 marca 2020 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych; Rejestracja na egzamin od 08.01.2020 r. od godz. 8.00 do wyczerpania miejsc.
6-7 czerwca 2020 r.: poziomy B1, B2 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
17-18 października 2020 r.: poziomy A2, B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Do egzaminu  język polski certyfikat państwowy  w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych mogą przystąpić osoby, które w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Uwaga! Osoby zdające egzamin muszą mieć ze sobą ważny paszport! Formularz rejestracyjny należy wypełnić zgodnie z danymi z paszportu.

Kurs przygotowawczy do egzaminu – certyfikat z języka polskiego

Nauka języka polskiego dla obcokrajowcówZajęcia grupowe poziom B1
(soboty)
Godziny Miejsce zajęć Cena za 6 lekcji (1 lekcja: 4 x 45 min.)
9.30-13.00 (4x45 min.) Wspólna 41 Grupa 4-9 osób 649PLN

ZAREZERWUJ B1 grupaZAREZERWUJ B2 grupa


Zajęcia indywidualne poziom B1 lub B2
Godziny Miejsce zajęć Cena za 48 godzin lekcyjnych (45 min.)
Dni tygodnia i godziny do ustalenia indywidualnie. Wspólna 41 3744 PLN

ZAREZERWUJ B1 ind.ZAREZERWUJ B2 ind.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych więcej >>

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lingua Nova Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 41, p. II, 00-519 Warszawa (dalej jako „Lingua Nova”).

Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres email: iodo@linguanova.com.pl, telefonicznie pod numerem: +48 (22) 584-10-14 lub pisemnie na adres siedziby Lingua Nova Sp. z o. o.

Podane w formularzu dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do obsługi zapytania zawartego w formularzu i zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO. W związku z obsługą zapytania dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli pracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące w zakresie realizacji Pani/Pana zapytania.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zależy od celu ich przetwarzania i wynosi:

- w związku z obsługą zapytania – przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi,

- w związku z marketingiem bezpośrednim - do czasu zgłoszenia Pani/Pana sprzeciwu lub wycofania stosownej zgody,

- w związku z realizacją obowiązków prawnych - do czasu wygaśnięcia obowiązku ustalonego odrębnymi przepisami;

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowana, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iodo@linguanova.com.pl

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

<< mniej

Opłata za egzamin certyfikat z języka polskiego:

  150 EURO poziom B1 lub B2 – w grupie dorosłych

  180 EURO poziom C1 – w grupie dorosłych

  20 EURO – opłata za wydanie certyfikatu

  Cena egzaminu w marcu:

   Poziom B1 – 723, 94 zł (638,77 zł + 85,17 zł) w-g kursu euro – 4,2585 zł zgodnie ze średnim kursem euro NBP z dnia 31.12.2019 r.

Wpłaty za egzamin i certyfikat należy dokonać jednym przelewem w złotych polskich; kurs euro zgodnie ze średnim kursem euro NBP z ostatniego dnia miesiąca. W treści przelewu należy podać: imię i nazwisko zdającego oraz poziom egzaminu. Przykład: Jan Nowak, B1, egzamin i certyfikat

  Opłatę należy wnieść wraz z wysłaniem zgłoszenia, maks. do 48 godzin od wysłania wypełnionego formularza rejestracyjnego.

  http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx

  Wpłaty prosimy kierować na konto: Lingua Nova 97 1030 0019 0109 8503 3002 4101

Lingua Nova Sp. z o.o.
ul. Wspólna 41
00-519 Warszawa

UWAGA:
Informujemy, że w przypadku rezygnacji z egzaminu przez zdającego opłata nie będzie zwrócona ze względu na koszty operacyjne.

Pola oznaczone * są obowiązkowe do uzupełnienia


Zapis zgodny ze wskazanym dokumentem tożsamości.
Ewentualne błędy spowodują niewłaściwe wystawienie certyfikatu


Zapis zgodny ze wskazanym dokumentem tożsamości.
Prosimy o poprawność zamieszczenia danych.

Dane osobowe


KobietaMężczyzna


Dowód osobistyPaszport

Dane kontaktowe

Adres do korespondencji

Dane egzaminu


B1B2C1


TakNie

Struktura egzaminu na poziomie B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych

Część pisemna (4 moduły)

 • Rozumienie ze słuchu
 • Rozumienie tekstów pisanych
 • Poprawność gramatyczna
 • Pisanie

Część ustna (1 moduł)

 • Mówienie

Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako obcego

art. 12. 2. Zdający nie mogą wnosić do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji.

 1. Przed rozpoczęciem egzaminu przewodniczący komisji egzaminacyjnej sprawdza tożsamość osób zamierzających przystąpić do egzaminu oraz informuje te osoby o:
  1. planowanym przebiegu egzaminu;
  2. obowiązku zgłoszenia przez zdającego braków stwierdzonych w arkuszu egzaminacyjnym;
  3. konsekwencjach naruszenia zakazów, o których mowa w ust. 2 oraz w § 13 pkt 1;
  4. konsekwencjach zakłócania przebiegu egzaminu.

art. 13. W trakcie egzaminu:

1) zdający nie mogą komunikować się ze sobą;

2) członkowie komisji egzaminacyjnej nie mogą komentować zadań egzaminacyjnych ani udzielać wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych.

art. 16. 1. Po upływie czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu:

1) przewodniczący komisji egzaminacyjnej ogłasza zakończenie tego modułu;

2) członkowie komisji egzaminacyjnej odbierają od zdających prace egzaminacyjne;

3) przewodniczący komisji egzaminacyjnej zarządza co najmniej dziesięciominutową przerwę oraz informuje zdających o godzinie rozpoczęcia kolejnego modułu części pisemnej egzaminu;

4) zdający opuszczają pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.

 1. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zezwolić zdającemu na opuszczenie pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, w czasie trwania danego modułu części pisemnej egzaminu, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami.
 2. Zdający, który zakończył rozwiązywanie zadań przed upływem czasu przeznaczonego na przeprowadzenie danego modułu części pisemnej egzaminu, oddaje jednemu z członków komisji egzaminacyjnej pracę egzaminacyjną i opuszcza pomieszczenie, w którym odbywa się egzamin.
 3. Zdający może zgłosić przewodniczącemu komisji egzaminacyjnej rezygnację z udziału w egzaminie. Informację o rezygnacji zamieszcza się na arkuszu egzaminacyjnym, który dołącza się do dokumentacji egzaminu.

art. 18. 1. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może przerwać lub zawiesić egzamin w przypadku:

1) zakłócenia przebiegu egzaminu przez członka komisji egzaminacyjnej,

2) wystąpienia nieprzewidzianego zdarzenia – jeżeli może mieć ono wpływ na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

 1. W przypadku zawieszenia egzaminu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zdecydować o kontynuowaniu egzaminu po ustaniu tych przyczyn.

art. 19. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej przerywa i unieważnia zdającemu egzamin w przypadku:

1) wniesienia przez zdającego do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, materiałów pomocniczych oraz urządzeń służących do przekazu, odbioru lub rejestracji informacji;

2) komunikowania się zdającego z innymi zdającymi;

3) zakłócania przez zdającego przebiegu egzaminu.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 22 5841010, e-mail: kursy@linguanova.com.pl